• ഗ്നു/ലിനക്സ് സ്വന്തമാക്കൂ!

  GNU/Linux is an alternative to Microsoft Windows and macOS. It is easy to use and gives more freedom to users. Anyone can install it: GNU/Linux is free as in freedom, and often available free of charge.

 • എന്താണ് ഗ്നു/ലിനക്സ്?

  സ്വതന്ത്ര ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി കൂടുതല്‍ പഠിക്കൂ

 • എന്ത് കൊണ്ട് വിന്‍ഡോസ് വേണ്ട

  എന്ത് കൊണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിന്‍ഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മള്‍ ഒഴിവാക്കണം

 • Switch to GNU/Linux

  Where to download and how to step into GNU/Linux